mediation διαμεσολάβηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Είναι εξίσου διαδεδομένη με τη Διαιτησία ωστόσο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το θεσμό αυτό επεκτάθηκε και εξειδικεύτηκε πιο πρόσφατα. Σε μια διαδικασία Διαμεσολάβησης, τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια σε μια διαφορά διαπραγματεύονται εξωδικαστικά, υπό την καθοδήγηση και την επιτήρηση του ουδέτερου και αμερόληπτου Διαμεσολαβητή, μία λύση που κρίνεται ως αμοιβαίως επωφελής για τα μέρη.


Ο Διαμεσολαβητής, εν αντιθέσει με τον Διαιτητή, δεν κρίνει ούτε αποφασίζει για τη διαφορά. Ο ρόλος του περιορίζεται στην παροχή βοήθειας και καθοδήγησης προς τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τις ανησυχίες της άλλης πλευράς και να βρουν οι ίδιοι μια αμοιβαίως αποδεκτή λύση στη διαφορά τους. Περαιτέρω ο Διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι η όλη διαδικασία πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζει η σχετική νομοθεσία και κανονισμοί.


Πέρα από τα πλεονεκτήματα της εξοικονόμησης χρόνου και χρήματος και της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας της όλης διαδικασίας που ούτως ή άλλως είναι χαρακτηριστικά όλων των ΕΜΕΔ, η Διαμεσολάβηση διακρίνεται για την πιθανή βελτίωση που μπορεί να προκύψει στις σχέσεις των εμπλεκόμενων μερών αφού η λύση δεν επιβάλλεται από τρίτο πρόσωπο αλλά συμφωνείται από τα ίδια τα μέρη. Επιπρόσθετα, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο μέσα από τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης τα εμπλεκόμενα μέρη να ανακαλύπτουν και να προωθούν επιλογές που προηγουμένως δεν ήταν ορατές ή εφικτές, λόγω ακριβώς της έλλειψης επαρκούς ή και καθόλου επικοινωνίας μεταξύ των μερών. 


Η Διαμεσολάβηση στην Κύπρο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διαφορών συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών, τραπεζικών, συμβατικών, ασφαλιστικών και ναυτιλιακών, διαφορών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Οικογενειακού Δικαστηρίου ή του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών αλλά και διαφορών που αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

image178

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Πρόκειται για την πλέον διαδεδομένη εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών. Επί της ουσίας πρόκειται για οιωνεί δικαστική διαδικασία, αφού προσομοιάζει αρκετά σε αυτήν. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ορίζουν το διαιτητικό δικαστήριο που θα αποφασίσει για την επίλυση της διαφοράς αφού εξετάσει τους ισχυρισμούς και το αποδεικτικό υλικό και των δύο πλευρών. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να αποτελείται από έναν ή τρεις Διαιτητές. Σε περίπτωση τριμελούς διαιτητικού δικαστηρίου, συνήθως η κάθε πλευρά επιλέγει έναν διαιτητή και οι δύο διαιτητές επιλέγουν από κοινού τον πρόεδρο του διαιτητικού δικαστηρίου (ή επιδιαιτητή).


Ο Διαιτητής, αφού εξετάσει τις θέσεις και το μαρτυρικό υλικό των δύο πλευρών, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση η οποία δεσμεύει αμφότερες τις πλευρές. Περαιτέρω, μέσω σχετικής αίτησης, παρέχεται η δυνατότητα όπως η συγκεκριμένη απόφαση εγγραφεί στο Δικαστήριο και να λάβει χαρακτήρα και βαρύτητα δικαστικής απόφασης. Ο Διαιτητής δεν καταλήγει στην απόφαση του αυθαίρετα αλλά αφού λάβει υπόψη και εφαρμόσει στην κάθε περίπτωση τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι πρόκειται για μία διαδικασία που απαιτεί όπως ο Διαιτητής διαθέτει επαρκή εμπειρία αλλά και καλή γνώση του αντικειμένου και του νομικού πλαισίου που διέπει τη διαφορά που βρίσκεται ενώπιον του. 


Ο οργανισμός μας, παρέχει τη δυνατότητα επιλογής Διαιτητή από τον κατάλογο συνεργατών μας και αναλαμβάνει την οργάνωση της Διαιτησίας παρέχοντας τόσο διοικητική υποστήριξη όσο και όλες τις υλικοτεχνικές και τεχνολογικές υποδομές που θα καταστούν απαραίτητες, αναλόγως της φύσης της διαδικασίας και των αναγκών των εμπλεκόμενων μερών. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

image179

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Είναι η αρχαιότερη μέθοδος επίλυσης διαφορών σε φιλικό πλαίσιο. Πρόκειται για διαδικασία στην οποία δεν εμπλέκεται τρίτο ουδέτερο πρόσωπο παρά μόνο εάν το επιθυμούν οι δύο πλευρές για σκοπούς συμφωνίας επί της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί και επιτήρηση της εν λόγω διαπραγματευτικής διαδικασίας με σκοπό των εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Κάθε εμπλεκόμενο μέρος διορίζει τον Διαπραγματευτή του ο οποίος αναλαμβάνει να προωθήσει τις θέσεις και τα συμφέροντα του μέρους που τον διορίζει με σκοπό να πετύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τα δεδομένα, τις περιστάσεις και τα συμφέροντα του εντολέα του.

 

Η Διαπραγμάτευση δεν διέπεται, ούτε ρυθμίζεται από κάποιο νόμο ή κανονισμούς. Η όλη διαδικασία συμφωνείται από τα ίδια τα μέρη, με όρους που τα ίδια τα μέρη θα θέσουν, εάν και εφόσον το επιθυμούν

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΣΑΣ

image180

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο συνδυασμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας μπορεί να συμφωνηθεί εξ αρχής ή και στην πορεία, αφού έχει ξεκινήσει αυτοτελής διαδικασία διαμεσολάβησης ή διαιτησίας:


Med-Arb

Συμβιβαστική επίλυση πρόσφορων ζητημάτων με Διαμεσολάβηση, με την εγγύηση ότι τα εναπομείναντα ζητήματα θα επιλυθούν σε κάθε περίπτωση από Διαιτητικό Δικαστήριο. Ως Διαιτητής ορίζεται άλλο πρόσωπο από εκείνο που ανέλαβε το σκέλος της Διαμεσολάβησης στη διαδικασία Med-Arb. Αν τα μέρη το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν από τον Διαμεσολαβητή, για λόγους επιτάχυνσης, να υποβάλει στο διαιτητικό δικαστήριο αναφορά για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Στην αναφορά δεν αναφέρονται πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν εμπιστευτικώς στον διαμεσολαβητή.


Arb-Med

Έναρξη Διαιτησίας, με συμφωνία των μερών ότι, αν στην πορεία ανακύψουν περιθώρια συμβιβασμού, θα διακόψουν τη Διαιτησία και θα προχωρήσουν σε διαμεσολάβηση. Ως Διαμεσολαβητής αναλαμβάνει πρόσωπο που δεν συμμετείχε στη σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου. Τα μέλη του διαιτητικού δικαστηρίου απέχουν από τη Διαμεσολάβηση. Συμμετέχουν όμως εκ νέου στη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης, προκειμένου να αποφασίσουν επί των εναπομείναντων ζητημάτων εάν η Διαμεσολάβηση δεν κατέληξε σε συμφωνία επίλυσης για το σύνολο της διαφοράς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

image181

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το όλο πλαίσιο αλλά και ο θεσμός των ΕΜΕΔ είναι μία καινοτομία στο κυπριακό νομικό, οικονομικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον της. Ως οργανισμός παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ούτως ώστε να προωθήσουμε την αξιοποίηση του θεσμού, επεξηγώντας έννοιες, όρους και διαδικασίες που για το ευρύ κοινό αποτελούν αχαρτογράφητα νερά. 


Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν γνωμοδοτήσεις αναφορικά με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις ΕΜΕΔ. Περαιτέρω προσφέρουμε καθοδήγηση και υποστήριξη σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται ή προτίθενται να εμπλακούν στις πιο πάνω διαδικασίες. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ